ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ

શ્રી ધીરુબહેન પટેલ બાળ-કિશોર સાહિત્યકેન્દ્ર :


ચીકુ

ચીકુ

‘ચીકુ’ – સાદ્યંત રસાળ કિશોરાવસ્થાને આકર્ષતી પ્રાણીકથા છે. ચીકુની સ્મૃતિઓનો સુંદર આલેખ અહીં આપ્યો છે. શાશ્વત પ્રેમ અને ઉલ્લાસભર્યા આનંદની પ્રાણીજીવનનની સત્યકથા સોનલ પરીખે પોતાની આગવી શૈલીમાં આલેખી છે.

કુલ પાનાં : ૬૪
પહેલી આવૃત્તિ ૨૦૧૪
શ્વેત-શ્યામ ચિત્રો ૮
કિંમત રૂપિયા ૫૦

  ખરીદ સંપર્ક

ઉપલા પાના નંબર પર ક્લિક કરીને પાનું ફેરવો