ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ

સુમતિ-સર્જન ગ્રંથાવલિ:


ભાગ ૧ : લઘુનવલ

ભાગ ૧ : લઘુનવલ

સુમતિબહેને લેખેલી લઘુનવલનો સંગ્રહ

કુલ પાનાં : ૩૨૦
પહેલી આવૃત્તિ ૧૯૧૦
દ્વિતીય આવૃત્તિ ૨૦૧૧
કિંમત રૂપિયા ૩૦૦.૦૦
ભાગ ૨ : નાટક

ભાગ ૨ : નાટક

સુમતિબહેને લખેલાં નાટકોનો સંગ્રહ

કુલ પાનાં : ૨૩૬
પહેલી આવૃત્તિ ૧૯૧૦
દ્વિતીય આવૃત્તિ ૨૦૧૧
કિંમત રૂપિયા ૧૩૦.૦૦
ભાગ ૩ : કવિતા

ભાગ ૩ : કવિતા

સુમતિબહેને લખેલી કવિતાનો સંગ્રહ

કુલ પાનાં : ૨૩૨
પહેલી આવૃત્તિ ૧૯૧૦
દ્વિતીય આવૃત્તિ ૨૦૧૧
કિંમત રૂપિયા ૨૨૦.૦૦
ભાગ ૪ : પ્રકીર્ણ

ભાગ ૪ : પ્રકીર્ણ

સુમતિબહેને કરેલો દક્ષિણ ભારતનો પ્રવાસ અને થોડાં ચરિત્રો આલેખાયાં છે.

કુલ પાનાં : ૧૭૬
પહેલી આવૃત્તિ ૧૯૦૮
દ્વિતીય આવૃત્તિ ૨૦૧૧
કિંમત રૂપિયા ૧૬૦.૦૦

  ખરીદ સંપર્ક

ઉપલા પાના નંબર પર ક્લિક કરીને પાનું ફેરવો