ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ

મુખ્ય વિક્રેતા :

 • મુખ્ય વિક્રેતા અને પ્રાપ્તિસ્થાન :
 • નીચે મુજબ:
 • (૧) ગૂર્જર એજન્સીઝ
 • રતનપોળ નાકા સામે,
  ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૦
  ફોન: ૨૨૧૪૪૬૬૩, ૨૨૧૪૯૬૬૦
 • (૨) ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ
 • સંપર્ક : ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ
 • To Order:
 • Purchase from :
 • (1) Gurjar Agencies
 • Opp.Ratanpol Naka
  Gandhi Marg, Ahmedabad - 380 000
  Phone: 22144663, 22149660
 • (2) Gujarat Vishvakosh Trust
 • Contact : Gujarat Vishvakosh Trust