ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ

ગુજરાતી વિશ્વકોશ : ગ્રંથશ્રેણી (સંયુક્ત)

દરેક ગ્રંથની વિગતવાર માહિતી અહીંથી

 • ગ્રંથ ૧
 • માનવવિદ્યાઓ ૪૩૫
  વિજ્ઞાન ૪૩૦
  સમાજવિદ્યાઓ ૪૧૧
  લઘુચરિત્રો ૨૪૦
  વ્યાપ્તિલેખો ૫૩
  ચિત્રો ૪૬૦
  અનુવાદિત લેખો૩૫
  કુલ લખાણો ૧૨૭૬
  લેખકો ૩૮૯
  શબ્દસંખ્યા (લાખ)
  વિમોચન તારીખ૦૨-૧૨-૮૯
  વિમોચન કર્તાપૂ.શ્રી પ્રમુખસ્વામી
  પુન:મુદ્રણ '૦૧
 • ગ્રંથ ૨
 • માનવવિદ્યાઓ ૨૮૦
  વિજ્ઞાન ૩૫૨
  સમાજવિદ્યાઓ ૨૮૭
  લઘુચરિત્રો ૧૭૭
  વ્યાપ્તિલેખો ૩૧
  ચિત્રો ૩૦૦
  અનુવાદિત લેખો ૧૦
  કુલ લખાણો ૯૧૯
  લેખકો ૪૦૫
  શબ્દસંખ્યા (લાખ)
  વિમોચન તારીખ૦૭-૧૦-૯૦
  વિમોચન કર્તાશ્રી ઉપેન્દ્રભાઈ બક્ષી
  પુન:મુદ્રણ '૦૨
 • ગ્રંથ ૩
 • માનવવિદ્યાઓ ૩૬૮
  વિજ્ઞાન ૫૮૯
  સમાજવિદ્યાઓ ૩૮૭
  લઘુચરિત્રો ૧૫૯
  વ્યાપ્તિલેખો ૧૬
  ચિત્રો ૫૦૦
  અનુવાદિત લેખો
  કુલ લખાણો ૧૩૪૪
  લેખકો ૪૪૬
  શબ્દસંખ્યા (લાખ)
  વિમોચન તારીખ૨૧-૧૧-૯૧
  વિમોચન કર્તાસ્વ.શ્રી ચીમનભાઈ પટેલ
  પુન:મુદ્રણ '૦૫
 • ગ્રંથ ૪
 • માનવવિદ્યાઓ ૨૬૭
  વિજ્ઞાન ૩૦૪
  સમાજવિદ્યાઓ ૩૦૨
  લઘુચરિત્રો ૧૭૫
  વ્યાપ્તિલેખો ૨૧
  ચિત્રો ૪૦૦
  અનુવાદિત લેખો ૨૫
  કુલ લખાણો ૮૭૩
  લેખકો ૩૨૩
  શબ્દસંખ્યા (લાખ)
  વિમોચન તારીખ૧૦-૧૦-૯૨
  વિમોચન કર્તાશ્રી હરીન્દ્રભાઈ દવે
  પુન:મુદ્રણ '૦૬
 • ગ્રંથ ૫
 • માનવવિદ્યાઓ ૩૫૨
  વિજ્ઞાન ૩૧૪
  સમાજવિદ્યાઓ ૩૬૦
  લઘુચરિત્રો ૪૧૭
  વ્યાપ્તિલેખો ૧૭
  ચિત્રો ૩૫૦
  અનુવાદિત લેખો
  કુલ લખાણો ૧૦૨૬
  લેખકો ૩૧૫
  શબ્દસંખ્યા (લાખ) ૪.૫
  વિમોચન તારીખ૧૨-૧૨-૯૩
  વિમોચન કર્તાકવિ શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ શાહ
  પુન:મુદ્રણ '૦૮
 • ગ્રંથ ૬ / ૧
 • માનવવિદ્યાઓ ૨૩૮
  વિજ્ઞાન ૩૫૩
  સમાજવિદ્યાઓ ૨૫૯
  લઘુચરિત્રો ૨૯૩
  વ્યાપ્તિલેખો ૧૭
  ચિત્રો ૪૦૦
  અનુવાદિત લેખો ૧૮
  કુલ લખાણો ૮૫૦
  લેખકો ૨૬૧
  શબ્દસંખ્યા (લાખ) ૫.૫
  વિમોચન તારીખ૦૮-૧૦-૯૪
  વિમોચન કર્તાશ્રી છબીલદાસ મહેતા
 • ગ્રંથ ૬ / ૨
 • માનવવિદ્યાઓ ૧૯૭
  વિજ્ઞાન ૨૩૫
  સમાજવિદ્યાઓ ૧૮૯
  લઘુચરિત્રો ૨૦૬
  વ્યાપ્તિલેખો ૧૨
  ચિત્રો ૪૦૦
  અનુવાદિત લેખો
  કુલ લખાણો ૬૨૧
  લેખકો ૨૨૩
  શબ્દસંખ્યા (લાખ)
  વિમોચન તારીખ૦૮-૧૦-૯૪
  વિમોચન કર્તાશ્રી છબીલદાસ મહેતા
 • ગ્રંથ ૭
 • માનવવિદ્યાઓ NNN
  વિજ્ઞાન NNN
  સમાજવિદ્યાઓ NNN
  લઘુચરિત્રો NNN
  વ્યાપ્તિલેખો NN
  ચિત્રો ૪૮૮
  અનુવાદિત લેખો ૧૭
  કુલ લખાણો ૧૦૪૨
  લેખકો ૩૭૨
  શબ્દસંખ્યા (લાખ) ૪.૫
  વિમોચન તારીખ૦૫-૦૩-૯૬
  વિમોચન કર્તાશ્રી વજુભાઈ વાળા
 • ગ્રંથ ૮
 • માનવવિદ્યાઓ ૩૭૬
  વિજ્ઞાન ૫૧૫
  સમાજવિદ્યાઓ ૩૦૩
  લઘુચરિત્રો ૨૫૦
  વ્યાપ્તિલેખો ૧૫
  ચિત્રો ૫૦૦
  અનુવાદિત લેખો ૧૫
  કુલ લખાણો ૧૧૯૬
  લેખકો ૨૫૯
  શબ્દસંખ્યા (લાખ) ૪.૭૫
  વિમોચન તારીખ૨૦-૦૩-૯૭
  વિમોચન કર્તાશ્રી શંકરસિંહ વાઘેલા
 • ગ્રંથ ૯
 • માનવવિદ્યાઓ ૩૨૬
  વિજ્ઞાન ૨૧૪
  સમાજવિદ્યાઓ ૨૫૬
  લઘુચરિત્રો ૨૫૭
  વ્યાપ્તિલેખો ૧૬
  ચિત્રો ૫૫૦
  અનુવાદિત લેખો ૧૫
  કુલ લખાણો ૭૯૬
  લેખકો ૨૫૮
  શબ્દસંખ્યા (લાખ) ૫.૨૫
  વિમોચન તારીખ૧૩-૧૨-૯૭
  વિમોચન કર્તાશ્રી લાભશંકર ઠાકર
 • ગ્રંથ ૧૦
 • માનવવિદ્યાઓ ૨૬૪
  વિજ્ઞાન ૨૭૫
  સમાજવિદ્યાઓ ૨૪૦
  લઘુચરિત્રો ૨૭૭
  વ્યાપ્તિલેખો ૨૦
  ચિત્રો ૫૫૦
  અનુવાદિત લેખો ૧૧
  કુલ લખાણો ૭૭૯
  લેખકો ૨૬૬
  શબ્દસંખ્યા (લાખ) ૫.૫
  વિમોચન તારીખ૦૮-૦૮-૯૮
  વિમોચન કર્તાશ્રી ગુલાબદાસ બ્રોકર
 • ગ્રંથ ૧૧
 • માનવવિદ્યાઓ ૨૭૪
  વિજ્ઞાન ૨૬૩
  સમાજવિદ્યાઓ ૨૫૭
  લઘુચરિત્રો ૧૫૦
  વ્યાપ્તિલેખો ૨૦
  ચિત્રો ૫૦૦
  અનુવાદિત લેખો
  કુલ લખાણો ૭૯૪
  લેખકો ૨૩૫
  શબ્દસંખ્યા (લાખ) ૫.૨૫
  વિમોચન તારીખ૨૬-૦૪-૯૯
  વિમોચન કર્તાડૉ.ભોળાભાઈ પટેલ
 • ગ્રંથ ૧૨
 • માનવવિદ્યાઓ ૨૨૮
  વિજ્ઞાન ૩૯૩
  સમાજવિદ્યાઓ ૧૮૯
  લઘુચરિત્રો ૧૭૫
  વ્યાપ્તિલેખો ૨૫
  ચિત્રો ૫૦૦
  અનુવાદિત લેખો
  કુલ લખાણો ૮૧૦
  લેખકો ૨૩૦
  શબ્દસંખ્યા (લાખ) ૫.૨
  વિમોચન તારીખ૩૦-૧૦-૯૯
  વિમોચન કર્તાશ્રી જયનારાયણ વ્યાસ
 • ગ્રંથ ૧૩
 • માનવવિદ્યાઓ ૩૩૮
  વિજ્ઞાન ૩૧૭
  સમાજવિદ્યાઓ ૩૫૯
  લઘુચરિત્રો ૨૨૫
  વ્યાપ્તિલેખો ૨૭
  ચિત્રો ૫૦૦
  અનુવાદિત લેખો
  કુલ લખાણો ૧૦૧૪
  લેખકો ૨૨૯
  શબ્દસંખ્યા (લાખ) ૫.૩
  વિમોચન તારીખ૦૧-૦૭-૨૦૦૦
  વિમોચન કર્તારાજયપાલ શ્રી સુંદરસિંહ ભંડારી
 • ગ્રંથ ૧૪
 • માનવવિદ્યાઓ ૩૦૦
  વિજ્ઞાન ૨૭૫
  સમાજવિદ્યાઓ ૨૫૦
  લઘુચરિત્રો ૩૨૨
  વ્યાપ્તિલેખો ૨૦
  ચિત્રો ૬૦૦
  અનુવાદિત લેખો
  કુલ લખાણો ૮૨૫
  લેખકો ૨૧૩
  શબ્દસંખ્યા (લાખ) ૫.૩
  વિમોચન તારીખ૩૧-૦૩-૨૦૦૧
  વિમોચન કર્તાશ્રી વિદ્યાનિવાસ મિશ્ર
 • ગ્રંથ ૧૫
 • માનવવિદ્યાઓ ૨૮૦
  વિજ્ઞાન ૨૩૦
  સમાજવિદ્યાઓ ૩૪૧
  લઘુચરિત્રો ૩૦૦
  વ્યાપ્તિલેખો ૧૦
  ચિત્રો ૪૫૦
  અનુવાદિત લેખો
  કુલ લખાણો ૮૫૧
  લેખકો ૨૦૮
  શબ્દસંખ્યા (લાખ)
  વિમોચન તારીખ૧૯-૦૧-૨૦૦૨
  વિમોચન કર્તાશ્રી નારાયણ દેસાઈ
 • ગ્રંથ ૧૬
 • માનવવિદ્યાઓ ૪૩૭
  વિજ્ઞાન ૩૧૨
  સમાજવિદ્યાઓ ૩૨૨
  લઘુચરિત્રો ૪૦૦
  વ્યાપ્તિલેખો ૧૦
  ચિત્રો ૪૫૦
  અનુવાદિત લેખો
  કુલ લખાણો ૧૦૭૧
  લેખકો ૧૫૯
  શબ્દસંખ્યા (લાખ) ૫.૫
  વિમોચન તારીખ૨૫-૦૮-૨૦૦૨
  વિમોચન કર્તાડૉ.વાય.કે અલઘ
 • ગ્રંથ ૧૭
 • માનવવિદ્યાઓ ૩૪૨
  વિજ્ઞાન ૧૯૨
  સમાજવિદ્યાઓ ૨૯૨
  લઘુચરિત્રો ૩૩૨
  વ્યાપ્તિલેખો ૨૨
  ચિત્રો ૪૫૦
  અનુવાદિત લેખો
  કુલ લખાણો ૮૨૬
  લેખકો ૧૭૯
  શબ્દસંખ્યા (લાખ) ૫.૫
  વિમોચન તારીખ૨૬-૦૪-૨૦૦૩
  વિમોચન કર્તાશ્રી નરેન્દ્ર મોદી
 • ગ્રંથ ૧૮
 • માનવવિદ્યાઓ ૪૦૦
  વિજ્ઞાન ૩૨૫
  સમાજવિદ્યાઓ ૩૭૫
  લઘુચરિત્રો ૪૪૩
  વ્યાપ્તિલેખો ૨૮
  ચિત્રો ૪૫૦
  અનુવાદિત લેખો
  કુલ લખાણો ૧૧૦૦
  લેખકો ૧૪૯
  શબ્દસંખ્યા (લાખ) ૪.૫
  વિમોચન તારીખ૩૧-૦૧-૨૦૦૪
  વિમોચન કર્તાશ્રી બિહારીલાલ કનૈયાલાલ
 • ગ્રંથ ૧૯
 • માનવવિદ્યાઓ ૩૩૦
  વિજ્ઞાન ૨૭૩
  સમાજવિદ્યાઓ ૨૩૪
  લઘુચરિત્રો ૩૨૯
  વ્યાપ્તિલેખો ૩૫
  ચિત્રો ૪૫૦
  અનુવાદિત લેખો ૧૧
  કુલ લખાણો ૮૩૭
  લેખકો ૧૭૭
  શબ્દસંખ્યા (લાખ) ૪.૫
  વિમોચન તારીખ૨૨-૦૧-૨૦૦૫
  વિમોચન કર્તાડૉ.પી.સી.વૈદ્ય
 • ગ્રંથ ૨૦
 • માનવવિદ્યાઓ ૨૭૬
  વિજ્ઞાન ૨૪૧
  સમાજવિદ્યાઓ ૨૦૩
  લઘુચરિત્રો ૨૮૯
  વ્યાપ્તિલેખો ૨૫
  ચિત્રો ૪૦૦
  અનુવાદિત લેખો ૧૧
  કુલ લખાણો ૭૨૦
  લેખકો ૧૫૫
  શબ્દસંખ્યા (લાખ) ૫.૫
  વિમોચન તારીખ૩૦-૦૯-૨૦૦૫
  વિમોચન કર્તાપૂ.શ્રી મોરારિ બાપુ
 • ગ્રંથ ૨૧
 • માનવવિદ્યાઓ ૪૮૯
  વિજ્ઞાન ૧૯૨
  સમાજવિદ્યાઓ ૨૬૫
  લઘુચરિત્રો ૫૨૦
  વ્યાપ્તિલેખો ૧૫
  ચિત્રો ૪૦૦
  અનુવાદિત લેખો
  કુલ લખાણો ૯૪૬
  લેખકો ૨૦૮
  શબ્દસંખ્યા (લાખ) ૫.૫
  વિમોચન તારીખ૨૯-૦૪-૨૦૦૬
  વિમોચન કર્તાશ્રી નરેન્દ્ર મોદી
 • ગ્રંથ ૨૨
 • માનવવિદ્યાઓ ૨૨૫
  વિજ્ઞાન ૨૪૩
  સમાજવિદ્યાઓ ૨૦૨
  લઘુચરિત્રો ૧૫૭
  વ્યાપ્તિલેખો ૨૫
  ચિત્રો ૩૫૦
  અનુવાદિત લેખો
  કુલ લખાણો ૬૭૦
  લેખકો ૧૭૯
  શબ્દસંખ્યા (લાખ) ૫.૫
  વિમોચન તારીખ૨૧-૦૧-૨૦૦૭
  વિમોચન કર્તાશ્રી સ્વપન મજુમદાર
 • ગ્રંથ ૨૩
 • માનવવિદ્યાઓ ૪૩૨
  વિજ્ઞાન ૨૭૫
  સમાજવિદ્યાઓ ૩૭૮
  લઘુચરિત્રો ૩૯૩
  વ્યાપ્તિલેખો ૨૬
  ચિત્રો ૫૫૦
  અનુવાદિત લેખો
  કુલ લખાણો ૧૦૮૫
  લેખકો ૧૮૮
  શબ્દસંખ્યા (લાખ)
  વિમોચન તારીખ૨૩-૦૨-૨૦૦૮
  વિમોચન કર્તાડૉ.નામવરસિંહજી
 • ગ્રંથ ૨૪
 • માનવવિદ્યાઓ ૧૭૩
  વિજ્ઞાન ૨૩૨
  સમાજવિદ્યાઓ ૧૬૧
  લઘુચરિત્રો ૧૮૯
  વ્યાપ્તિલેખો ૧૨
  ચિત્રો ૩૦૦
  અનુવાદિત લેખો
  કુલ લખાણો ૫૬૬
  લેખકો ૧૪૦
  શબ્દસંખ્યા (લાખ)
  વિમોચન તારીખ૨૪-૦૧-૨૦૦૯
  વિમોચન કર્તાશ્રી કિરીટભાઈ જોશી
 • ગ્રંથ ૨૫
 • માનવવિદ્યાઓ ૨૦૫
  વિજ્ઞાન ૨૬૮
  સમાજવિદ્યાઓ ૨૭૪
  લઘુચરિત્રો ૩૪૮
  વ્યાપ્તિલેખો ૧૨
  ચિત્રો ૫૦૦
  અનુવાદિત લેખો
  કુલ લખાણો ૭૪૫
  લેખકો ૧૩૬
  શબ્દસંખ્યા (લાખ)
  વિમોચન તારીખ૧૫-૧૨-૨૦૦૯
  વિમોચન કર્તાશ્રી નરેન્દ્ર મોદી