ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ

ગુજરાતી વિશ્વકોશ : ગ્રંથશ્રેણી વિમોચન કાર્યક્રમોની વિગતો

 • ભૂમિકાખંડ
 • વિમોચન તારીખ    ૨૮-૧૧-૮૭
  વિમોચન કર્તાભૂતપૂર્વ રાજ્યપાલ શ્રી આર.કે.ત્રિવેદી
  પ્રમુખ ડૉ.પી.સી.વૈદ્ય
  અતિથિવિશેષશ્રી અરવિંદભાઈ ન.મફતલાલ
  ગ્રંથ અર્પણશ્રી સાંકળચંદ પટેલ
  વિમોચન ફોટો ભૂમિકાખંડનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૧
 • વિમોચન તારીખ૦૨-૧૨-૮૯
  વિમોચન કર્તાપૂ.શ્રી પ્રમુખસ્વામી
  પ્રમુખ ડૉ.સુધીરભાઈ પ્ર.પંડ્યા
  અતિથિવિશેષસ્વ.શ્રી યુ.એન.મહેતા
  ગ્રંથ અર્પણપૂજ્ય શ્રી મોટા
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
  વિમોચન ફોટો - ૨ ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૨
 • વિમોચન તારીખ૦૭-૧૦-૯૦
  વિમોચન કર્તાશ્રી ઉપેન્દ્રભાઈ બક્ષી
  પ્રમુખ શ્રી ચીમનભાઈ મહેતા
  અતિથિવિશેષશ્રી દીપચંદભાઈ ગાર્ડી
  ગ્રંથ અર્પણપૂજ્ય પ્રમુખસ્વામી મહારાજ
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
  વિમોચન ફોટો - ૨ ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૩
 • વિમોચન તારીખ૨૧-૧૧-૯૧
  વિમોચન કર્તાસ્વ.શ્રી ચીમનભાઈ પટેલ
  પ્રમુખ શ્રી પ્રદીપભાઈ ખાંડવાલા
  અતિથિવિશેષશ્રી ઈન્દ્રવદનભાઈ મોદી, શ્રી કે.કે.પટેલ (નિરમા)
  ગ્રંથ અર્પણશ્રી કસ્તૂરભાઈ લાલભાઈ
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૪
 • વિમોચન તારીખ૧૦-૧૦-૯૨
  વિમોચન કર્તાશ્રી હરીન્દ્રભાઈ દવે
  પ્રમુખ શ્રી હરીન્દ્રભાઈ દવે
  અતિથિવિશેષશ્રી દામજીભાઈ એન્કર (મુખ્ય), શ્રી એ.સી.શાહ
  ગ્રંથ અર્પણશ્રી દીપચંદ ગાર્ડી
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૫
 • વિમોચન તારીખ૧૨-૧૨-૯૩
  વિમોચન કર્તાકવિ શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ શાહ
  પ્રમુખ શ્રી ગુણવંતભાઈ શાહ
  અતિથિવિશેષશ્રી રમણભાઈ પટેલ (કેડિલા)
  ગ્રંથ અર્પણશ્રી મફતલાલ મોહનલાલ મહેતા
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
  વિમોચન ફોટો - ૨ ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૬ / ૧
 • વિમોચન તારીખ૦૮-૧૦-૯૪
  વિમોચન કર્તાશ્રી છબીલદાસ મહેતા
  પ્રમુખ શ્રી મનુભાઈ પંચોળી (દર્શક)
  અતિથિવિશેષશ્રી નરહરિ અમીન
  ગ્રંથ અર્પણશ્રી દામજીભાઈ લાલજીભાઈ શાહ (એન્કરવાળા)
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૬ / ૨
 • વિમોચન તારીખ૦૮-૧૦-૯૪
  વિમોચન કર્તાશ્રી છબીલદાસ મહેતા
  પ્રમુખ શ્રી મનુભાઈ પંચોળી (દર્શક)
  અતિથિવિશેષશ્રી નરહરિ અમીન
  ગ્રંથ અર્પણશ્રી દામજીભાઈ લાલજીભાઈ શાહ (એન્કરવાળા)
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૭
 • વિમોચન તારીખ૦૫-૦૩-૯૬
  વિમોચન કર્તાશ્રી વજુભાઈ વાળા
  પ્રમુખ શ્રી નવલભાઈ શાહ
  અતિથિવિશેષશ્રીમતી મૃણાલિનીબહેન સારાભાઈ, શ્રી ચીનુભાઈ સી.શાહ
  ગ્રંથ અર્પણડૉ.મૂળજીભાઈ શિવાભાઈ પટેલ
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૮
 • વિમોચન તારીખ૨૦-૦૩-૯૭
  વિમોચન કર્તાશ્રી શંકરસિંહ વાઘેલા
  પ્રમુખ ડૉ.પી.સી.વૈદ્ય
  અતિથિવિશેષશ્રી સુરેશ દલાલ, શ્રી જયરામભાઈ પટેલ
  ગ્રંથ અર્પણશી યુ.એન.મહેતા
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૯
 • વિમોચન તારીખ૧૩-૧૨-૯૭
  વિમોચન કર્તાશ્રી લાભશંકર ઠાકર
  પ્રમુખ શ્રી કુલીનચંદ્ર યાજ્ઞિક
  અતિથિવિશેષશ્રી શંકરસિંહ વાધેલા, શ્રી ચિંતન પરીખ
  ગ્રંથ અર્પણશ્રી ગંભીરચંદ ઉમેદચંદ શાહ
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૧૦
 • વિમોચન તારીખ૦૮-૦૮-૯૮
  વિમોચન કર્તાશ્રી ગુલાબદાસ બ્રોકર
  પ્રમુખ શ્રી એન.આર.દવે
  અતિથિવિશેષડૉ. રઘુવીર ચૌધરી
  ગ્રંથ અર્પણઆનંદ ગ્રૂપ
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૧૧
 • વિમોચન તારીખ૨૬-૦૪-૯૯
  વિમોચન કર્તાડૉ.ભોળાભાઈ પટેલ
  પ્રમુખ શ્રી ધીરુભાઈ શાહ
  અતિથિવિશેષશ્રી ભૂપત વડોદરિયા
  ગ્રંથ અર્પણપૂ.રવિશંકર મહારાજ
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૧૨
 • વિમોચન તારીખ૩૦-૧૦-૯૯
  વિમોચન કર્તાશ્રી જયનારાયણ વ્યાસ
  પ્રમુખ ડૉ.કે.કા.શાસ્ત્રી
  અતિથિવિશેષડૉ.એમ.એન.દેસાઈ
  ગ્રંથ અર્પણસરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૧૩
 • વિમોચન તારીખ૦૧-૦૭-૨૦૦૦
  વિમોચન કર્તારાજયપાલ શ્રી સુંદરસિંહ ભંડારી
  પ્રમુખ ડૉ.અનિલ કાણે
  અતિથિવિશેષડૉ.દિલાવરસિંહ જાડેજા, શ્રી નલિનભાઈ ભટ્ટ
  ગ્રંથ અર્પણવીર કવિ નર્મદ
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૧૪
 • વિમોચન તારીખ૩૧-૦૩-૨૦૦૧
  વિમોચન કર્તાશ્રી વિદ્યાનિવાસ મિશ્ર
  પ્રમુખ શ્રી ધીરુભાઈ શાહ
  અતિથિવિશેષશ્રી મહેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી, ડૉ.સી.જી.દવે
  ગ્રંથ અર્પણશ્રી ચીનુભાઈ ચીમનભાઈ
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૧૫
 • વિમોચન તારીખ૧૯-૦૧-૨૦૦૨
  વિમોચન કર્તાશ્રી નારાયણ દેસાઈ
  પ્રમુખ ડૉ.એચ.એલ.ત્રિવેદી
  અતિથિવિશેષશ્રી દાઉદભાઈ ઘાંચી, શ્રી મણિભાઈ મહેતા
  ગ્રંથ અર્પણશ્રી ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૧૬
 • વિમોચન તારીખ૨૫-૦૮-૨૦૦૨
  વિમોચન કર્તાડૉ.વાય.કે અલઘ
  પ્રમુખ શ્રી જિતેન્દ્ર દેસાઈ
  અતિથિવિશેષપ્રો.ઋષિકુમાર પંડ્યા
  ગ્રંથ અર્પણપૂ.શ્રી મોરારિ બાપુ
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૧૭
 • વિમોચન તારીખ૨૬-૦૪-૨૦૦૩
  વિમોચન કર્તાશ્રી નરેન્દ્ર મોદી
  પ્રમુખ શ્રી નરેન્દ્ર મોદી
  અતિથિવિશેષડૉ.બકુલ ધોળકિયા
  ગ્રંથ અર્પણપૂ.શ્રી યોગેશ્વરજી
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૧૮
 • વિમોચન તારીખ૩૧-૦૧-૨૦૦૪
  વિમોચન કર્તાશ્રી બિહારીલાલ કનૈયાલાલ
  પ્રમુખ શ્રી બિહારીલાલ કનૈયાલાલ
  અતિથિવિશેષશ્રી પ્રવીણ કે.લહેરી
  ગ્રંથ અર્પણગૂર્જર શંભુભાઈ અને ગોવિંદભાઈ
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૧૯
 • વિમોચન તારીખ૨૨-૦૧-૨૦૦૫
  વિમોચન કર્તાડૉ.પી.સી.વૈદ્ય
  પ્રમુખ ડૉ.પી.સી.વૈદ્ય
  અતિથિવિશેષશ્રી મંગળદાસ પટેલ
  ગ્રંથ અર્પણશ્રી કનૈયાલાલ મુનશી
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૨૦
 • વિમોચન તારીખ૩૦-૦૯-૨૦૦૫
  વિમોચન કર્તાપૂ.શ્રી મોરારિ બાપુ
  પ્રમુખ પૂ.શ્રી મોરારિ બાપુ
  અતિથિવિશેષશ્રી દાઉદભાઈ ઘાંચી
  ગ્રંથ અર્પણશ્રી સાંકળચંદ પટેલ
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૨૧
 • વિમોચન તારીખ૨૯-૦૪-૨૦૦૬
  વિમોચન કર્તાશ્રી નરેન્દ્ર મોદી
  પ્રમુખ શ્રી ધીરુબહેન પટેલ
  અતિથિવિશેષશ્રી અરુણ મહેતા
  ગ્રંથ અર્પણશ્રી રમણીકલાલ મહેતા અને શ્રીમતી સુશીલાબહેન મહેતા
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૨૨
 • વિમોચન તારીખ૨૧-૦૧-૨૦૦૭
  વિમોચન કર્તાશ્રી સ્વપન મજુમદાર
  પ્રમુખ -
  અતિથિવિશેષ -
  ગ્રંથ અર્પણશ્રી સી.કે.મહેતા
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૨૩
 • વિમોચન તારીખ૨૩-૦૨-૨૦૦૮
  વિમોચન કર્તાડૉ.નામવરસિંહજી
  પ્રમુખ ડૉ.પ્રદીપ ખાંડવાલા
  અતિથિવિશેષડૉ.ભોળાભાઈ પટેલ
  ગ્રંથ અર્પણશ્રી મૂકેશ દોશી
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૨૪
 • વિમોચન તારીખ૨૪-૦૧-૨૦૦૯
  વિમોચન કર્તાશ્રી કિરીટભાઈ જોષી
  પ્રમુખ ડૉ.અનિલ ગુપ્તા
  અતિથિવિશેષ -
  ગ્રંથ અર્પણશ્રી મૂકેશ દોશી
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન
 • ગ્રંથ ૨૫
 • વિમોચન તારીખ૧૫-૧૨-૨૦૦૯
  વિમોચન કર્તાશ્રી નરેન્દ્ર મોદી
  પ્રમુખ શ્રી નરેન્દ્ર મોદી
  અતિથિવિશેષશ્રી ગુણવંત શાહ
  ગ્રંથ અર્પણશ્રી કાન્તિ ઠાકર
  વિમોચન ફોટો ગ્રંથનું વિમોચન