ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ

વિશ્વવિહાર


વિશ્વવિહાર

વિશ્વવિહાર
નવીન: (વર્ષ ૨૦૧૯)

વિશ્વકોશની પ્રવૃત્તિ પરિચય પ્રજાના વિવિધ સ્‍તરના જિજ્ઞાસુઓને સતત થતો રહે તે માટે વિશ્વકોશ ટ્રસ્‍ટે એક સંપર્કપત્ર દર મહિને બહાર પાડવાનું વિચાર્યું તેનો પ્રારંભ ૧૯૯૭ના નવેમ્‍બરમાં થયો, તે સંપર્કપત્રનું નામ ‘વિશ્વરંગ’ હતું ત્યાર પછી ઓકટોબર ૧૯૯૮થી તે ‘વિશ્વવિહાર’ નામે દર મહિને શ્રી કુમારપાળ દેસાઈના તંત્રીપદે પ્રકાશિત થાય છે. તેમાં વિશ્વકોશની પ્રવૃત્તિના સમાચાર વિગતે અપાય છે ઉપરાંત રાજકારણ, અર્થકારણ, વિજ્ઞાન અને શાશ્વત જીવનમૂલ્‍યોને અનુલક્ષલી ઘટનાઓ રજૂ થાય છે. કલા, સાહિત્યને પણ તેમાં સમાવવામાં આવે છે. આમ, તે દર મહિને નિયમિત નવી વાચન સામગ્રી પીરસે છે.

વિશ્વવિહારમાં પ્રગટ થયેલ લેખો
વર્ષ ૨૦૧૯

વર્ષ ૨૦૧૯
પીડીએફ ડાઉનલોડ
જાન્યુઆરી
ફેબ્રુઆરી
માર્ચ
એપ્રિલ
મે
જૂન
જુલાઈ
વર્ષ ૨૦૧૮

વર્ષ ૨૦૧૮
ઓનલાઇન વાંચોપીડીએફ ડાઉનલોડ
જાન્યુઆરી
ફેબ્રુઆરી
માર્ચ
એપ્રિલ
મે
જૂન
જુલાઈ
ઑગસ્ટ
સપ્ટેમ્બર
ઓક્ટોબર
નવેમ્બર
ડિસેમ્બર
વર્ષ ૨૦૧૭

વર્ષ ૨૦૧૭
ઓનલાઇન વાંચોપીડીએફ ડાઉનલોડ
જાન્યુઆરી
ફેબ્રુઆરી
માર્ચ
એપ્રિલ
મે
જૂન
જુલાઈ
ઑગસ્ટ
સપ્ટેમ્બર
ઓક્ટોબર
નવેમ્બર
ડિસેમ્બર
વર્ષ ૨૦૧૬

વર્ષ ૨૦૧૬
ઓનલાઇન વાંચોપીડીએફ ડાઉનલોડ
જાન્યુઆરી
ફેબ્રુઆરી
માર્ચ
એપ્રિલ
મે
જૂન
જુલાઈ
ઑગસ્ટ
સપ્ટેમ્બર
ઓક્ટોબર
નવેમ્બર
ડિસેમ્બર
વર્ષ ૨૦૧૫

વર્ષ ૨૦૧૫
ઓનલાઇન વાંચોપીડીએફ ડાઉનલોડ
જાન્યુઆરી
ફેબ્રુઆરી
માર્ચ
એપ્રિલ
મે
જૂન
જુલાઈ
ઑગસ્ટ
સપ્ટેમ્બર
ઓક્ટોબર
નવેમ્બર
ડિસેમ્બર
વર્ષ ૨૦૧૪

વર્ષ ૨૦૧૪
ઓનલાઇન વાંચોપીડીએફ ડાઉનલોડ
જાન્યુઆરી
ફેબ્રુઆરી
માર્ચ
એપ્રિલ
મે
જૂન
જુલાઈ
ઑગસ્ટ
સપ્ટેમ્બર
ઓક્ટોબર
નવેમ્બર
ડિસેમ્બર
વર્ષ ૨૦૧૩

વર્ષ ૨૦૧૩
ઓનલાઇન વાંચોપીડીએફ ડાઉનલોડ
જાન્યુઆરી
ફેબ્રુઆરી
માર્ચ
એપ્રિલ
મે
જૂન
જુલાઈ
ઑગસ્ટ
સપ્ટેમ્બર
ઓક્ટોબર
નવેમ્બર
ડિસેમ્બર
વર્ષ ૨૦૧૨

વર્ષ ૨૦૧૨
ઓનલાઇન વાંચોપીડીએફ ડાઉનલોડ
જાન્યુઆરી
ફેબ્રુઆરી
માર્ચ
એપ્રિલ
મે
જૂન
જુલાઈ
ઑગસ્ટ
સપ્ટેમ્બર
ઓક્ટોબર
નવેમ્બર
ડિસેમ્બર
વર્ષ ૨૦૧૧

વર્ષ ૨૦૧૧
ઓનલાઇન વાંચોપીડીએફ ડાઉનલોડ
જાન્યુઆરી
ફેબ્રુઆરી
માર્ચ
એપ્રિલ
મે
જૂન
જુલાઈ
........ઑગસ્ટ
સપ્ટેમ્બર
ઓક્ટોબર
નવેમ્બર
ડિસેમ્બર

ઉપલા પાના નંબર પર ક્લિક કરીને પાનું ફેરવો