ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ

ચીનુભાઈ આર. શાહ જીવનશિલ્પી ઍવૉર્ડ:

 

 

ચીનુભાઈ આર. શાહ જીવનશિલ્પી ઍવૉર્ડ:
શ્રી ચીનુભાઈ શાહ પરિવાર તરફથી આ ઍવૉર્ડ માટે અનુદાન મળ્યું છે. એનો પ્રથમ ઍવૉર્ડની શરૂઆત ૨૦૧૮થી થઈ.