ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ

દૃશ્ય-શ્રાવ્ય (ઓડિયો-વીડિયો) :

 

 
  • શ્રી પરેશ વ્યાસનું વક્તવ્ય - સમાચારના શબ્દો અને શબ્દોના સમાચાર: ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩

  • શ્રી અક્ષરવત્સલ સ્વામીનું વ્યાખ્યાન -અધ્યાત્મ અને યુવાનો : ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (ભાગ-૧)

  • શ્રી અક્ષરવત્સલ સ્વામીનું વ્યાખ્યાન -અધ્યાત્મ અને યુવાનો : ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (ભાગ-૨)  • આર્કાઇવ્ઝ